Genomförd spridningsemission GSM Electric AB (publ)


GSM Electric AB (publ) (”GSM” eller ”Bolaget”) har den 21 november slutfört den nyemission om 1 269 322 aktier till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie, som styrelsen bemyndigats av Bolagsstämman att genomföra. 

Nyemissionen tillför GSM cirka 1 044 500 SEK före transaktionsrelaterade kostnader vilket är mindre än styrelsens förväntningar. En avgörande orsak antas vara de svåra ekonomiska utmaningar som påverkar både privata investerare och företag negativt i dagsläget. Vi har dock många positiva dialoger i gång och kommer arbeta med riktade nyemissioner till utvalda investerare under första kvartalet 2023. Diskussioner med ett par större investerargrupper pågår i skrivande stund.

GSM Electric är i segmentet förnybar omställning som sker i både näringsliv och samhälle. Våra leverantörer tror, precis som vi, att vi har framtiden för oss och stöttar oss med utökade krediter och betalningsvillkor vilket underlättar för oss. 

Tack vare dessa långsiktiga relationer kan vi nu säkra leveranser av de mest kritiska komponenterna med långa leveranstider. Vi har fullt fokus på att fylla våra orderböcker inför våren och sommaren!

Vi kommer ge löpande information om utvecklingen. Vårt arbete fortskrider positivt och tills vidare ligger vår plan fast, att sälja 225 system 2023. säger Mattias Fredriksson, VD i GSM.