Aktieägarna i GSM Electric AB (publ), org.nr. 559309-4609, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 juli 2024 kl. 11.00. Plats för stämman: GSM Electric, Hantverksvägen 1 i Sisjön (Z Revisions lokaler).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 juli 2024 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
  • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 26 juli kl. 12.00, under adress GSM Electric AB (publ), Hantverksvägen 1, 436 33 Askim eller via e-post info@gsmelectric.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 16 juli 2024, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till GSM Electric AB (publ), enligt adress ovan.

Förslag till dagordning

a) Val av ordförande vid stämman 

b) Upprättande och godkännande av röstlängd 

c) Godkännande av dagordning 

d) Val av en eller två protokolljusterare 

e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

f) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse 

g) Beslut

.i) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

.ii) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

.iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. 

h) Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller revisionsbolag.

i) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

j) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller revisionsbolag. 

k) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

.i) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

.ii) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

.iii) Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande för stämman, punkt a.

Styrelsen föreslår ordförande vid årsstämman. 

Upprättande och godkännande av röstlängd, punk b.

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken.

Val av en eller två protokolljusterare, punkt d.

Styrelsen föreslår Urban Persson, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Val av styrelse, punkt j. 

Till två nya ledamöter föreslås Urban Persson och Anders Lundqvist. Anna Bohner och Bengt Kylén lämnar styrelsen. Till ordinarie medlemmar av styrelsen föreslås därmed Mattias Fredriksson, Urban Persson och Anders Lundqvist. Inga suppleanter. Till ordförande för styrelsen föreslås Mattias Fredriksson. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, punkt k i)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom nuvarande bolagsordningens gränser.

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, punkt k ii)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. 

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 13 436 815 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Vid fullt nyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningen till cirka 200 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

_ _ _ _

Göteborg, 3 juli 2024

GSM Electric AB (publ)

Styrelsen

Om GSM Electric AB (publ)

GSM Electric AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer elektriska drivsystem för båtar. Verksamheten beskrivs på www.gsmelectric.com

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Fredriksson, tel: +46 70 818 61 86.
E-post: mattias.fredriksson@gsmelectric.com