This content has been archived. It may no longer be relevant

Aktieägarna i GSM Electric AB (publ), org.nr. 559309-4609, (”Bolaget”) kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 2 december 2022 kl. 12.00. Plats för stämman: Sockerbruket 5, Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 24 november 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
  • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 25 november kl. 12.00, under adress GSM Electric AB (publ), Sockerbruket 5, 414 51 eller via e-post info@gsmelectric.com.
    I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 24 november 2022, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till GSM Electric AB (publ), enligt adress ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter

7. Val av styrelse och styrelseordförande

8. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
i Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om nyemission av aktier
ii Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om nyemission av aktier, punkt 8 i

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter eller för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med Bolagets aktier genom apport- eller kvittningsemission eller att på ett effektivt och billigt sätt anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion.

Styrelse, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten, punkt 8 ii

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Göteborg i november 2022

GSM Electric AB (publ)

//Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta: Styrelsens ordförande Peter Elmlund, tel: +46 707887523. E-post: peter.elmlund@gmail.com