Kallelse till extra bolagsstämma i GSM Electric AB (publ)

This content has been archived. It may no longer be relevant

 Aktieägarna i GSM Electric AB (publ), org.nr. 559309-4609, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 oktober 2021 kl. 11.00. Plats för stämman: Vasagatan 7a, Vasagatan 7, Stockholm. 

 Rätt att delta och anmälan 

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall 

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 20 oktober 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och 

• anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 27 oktober kl. 12.00, under adress GSM Electric AB (publ), Box 2043, 128 21 Skarpnäck eller via e-post info@gsmelectric.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två). 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 20 oktober 2021 , då sådan inregistrering senast måste vara verkställd. 

Ombud m.m. 

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till GSM Electric AB (publ), enligt adress ovan. 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Val av en eller två protokolljusterare 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter 

7. Val av styrelse och styrelseordförande 

8. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

Aktieägare med cirka 29% av rösterna föreslår att Kjell Ahlberg väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 7 – Val av styrelse och styrelseordförande 

Till två nya ledamöter föreslås Kjell Ahlberg och Lars Källholm. Åsa Snaar lämnar styrelsen men kvarstår som VD. Till ordinarie medlemmar av styrelsen föreslås därmed Kjell Ahlberg, Peter Elmlund, Lars Källholm och Staffan Wogenius. Inga suppleanter. Till ordförande för styrelsen föreslås Kjell Ahlberg. 

Kjell Ahlberg har en gedigen bakgrund från bl.a försäkringsrörelse och Svenska Handelskammaren. 

Lars Källholm har en bakgrund inom investment banking från bl.a. UBS, Nordea, Swedbank och Stockholm Corporate Finance. 

Stockholm i oktober 2021 

GSM Electric AB (publ) 

Styrelsen 

Om GSM Electric AB (publ) 

GSM Electric AB (publ) utvecklar och säljer elektriska drivsystem för båtar. Verksamheten beskrivs på www.gsmelectric.com 

För mer information, vänligen kontakta: Styrelsens ordförande Peter Elmlund, tel: +46 707887523.
E-post: peter.elmlund@gmail.com